GLOBAL POINT

Misją firmy GLOBAL POINT w zakresie rozwoju obszarów wiejskich jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów i konferencji na temat zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. Współpraca z praktykami i naukowcami zajmującymi się zawodowo obszarami wiejskimi pozwala na profesjonalną realizację zadań związanych z prowadzeniem badań oraz opracowaniem analiz i dokumentów strategicznych dla obszarów wiejskich, a także ich promocją i marketingiem terytorialnym.

 

 

 

 

 

 

Projekty

Inteligentny rozwój obszarów wiejskich („smart rural development”): koncepcja, wymiary, metody. Ekspertyza naukowa

 

Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (wsi) jest stosunkowo nową koncepcją w zakresie kształtowania polityki Unii Europejskiej. Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi odnosi się do procesów innowacji społecznych, a tym samym opiera się na kształtowaniu procesów na bazie mocnych stron i zasobów terytorialnych. Istota takiego rozwoju opiera się na wzmacnianiu sieci usług za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, a także na lepszym wykorzystaniu wiedzy w rozwoju społecznym i ekonomicznym.

Technologie cyfrowe i innowacje wspierają jakość życia, w tym jakość usług publicznych dla mieszkańców, lepsze wykorzystanie zasobów terytorialnych, zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko. Koncepcja inteligentnych obszarów wiejskich uwzględnia potrzeby i potencjał danego terytorium i prowadzonej przez niego strategii, wspierane przez nowe lub istniejące strategie terytorialne.

W dotychczasowych badaniach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce ujęcie inteligentnego rozwoju oraz inteligentnego terytorium nie zostało szerzej przedstawione pod kątem koncepcji badania dostosowanej do dostępnych źródeł i baz danych.

Celem operacji jest wykonanie analizy oraz przygotowanie ekspertyzy nt. inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich („smart rural development”).

Przygotowanie ekspertyzy oraz prowadzenie badań w tym zakresie zakłada między innymi zapoznanie samorządów wiejskich z koncepcją inteligentnego rozwoju, a tym samym zwiększenie ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ekspertyza będzie miała charakter naukowy, tzn. będzie składa się z części przeglądowo-koncepcyjnej, identyfikacji płaszczyzn oraz operacjonalizacyjno-empirycznej. Zasadnicza cześć ekspertyzy będzie się odnosiła do wyodrębnienia płaszczyzn badań, które zgodnie z koncepcją określają rozwój innowacji społecznych odnoszących się do różnych form nowej komunikacji pomiędzy władzami jednostek samorządu terytorialnego a społecznościami lokalnymi. Końcowym efektem będzie sporządzenie rankingu gmin w określonych płaszczyznach i rankingu ogólnego jako formy wskazania liderów dobrych praktyk w zakresie wdrażania zasad inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich.

Wiedza zawarta w ekspertyzie będzie elementem wzmacniającym procesy zarządzania strategicznego, planowania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich oraz będzie podstawą do tworzenia strategii rozwoju inteligentnego wsi, co jest jednym z wyzwań dla obszarów wiejskich w perspektywie budżetu UE po 2020 r.

Ekspertyza będzie wzmacniała świadomość oczekiwanych społecznie zmian, pokazywała drogi i możliwe płaszczyzny zmian wsi oraz określała możliwości rozwoju inteligentnego w oparciu o nowe idee i metody.

GLOBAL POINT

Kontakt

+48 692 449 790 

Adres

ul. Warszawska 70

58-500 Jelenia Góra